top of page

יצירת קשר

חדשות

פרויקטים

אודות יונתן

/

עלויות וחסכון בבניייה ירוקה של מבני משרדים בישראל

חוקר ראשי

בשיתןף הכלכלן חגי קוט

 

בניה מאופסת אנרגיה בישראל //

מודלים, קריטריונים ומתודולוגיות לקראת מפת דרכים לאדפטציה מקומית

חוקר ראשי

מחקר מתמשך בן שנתיים במימון המשרד להגנת הסביבה 

יישום ת"י 5281 בבניה רוויה למגורים

עוזר מחקר

חוקרים ראשיים: ברק פלמן, קרן שווץ, רוני דניאל.

 

קידום ופיתוח תחום הבניה הירוקה בארץ

 

מחקרים שונים בחסות המועצה לבניה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה.

 

מחקר מתמשך החל מ 2013 // 

 

 

 

המדריך לשיפוץ ירוק

איורים אדריכליים

חוקר ראשי : אביאל ילניק

 

 

תכנון עירוני ובניה ירוקה

עוזר מחקר

חוקרים ראשיים: ארז אלה, ברק פלמן.

 

bottom of page